Đồng xanh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Đồng xanh