Làng du lịch Tre Việt

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Làng du lịch Tre Việt