Tượng đài chiến thắng Điện Biên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Tượng đài chiến thắng Điện Biên