Thị xã Mường Lay

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Thị xã Mường Lay