Thành Bản Phủ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Thành Bản Phủ