Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ