Hồ Pá Khoang

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Hồ Pá Khoang