Động Xá Nhè

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Động Xá Nhè