Cửa khẩu Tây Trang

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cửa khẩu Tây Trang