Chợ phiên Xá Nhè

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Chợ phiên Xá Nhè