Chợ phiên Tả Sìn Thàng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Chợ phiên Tả Sìn Thàng