Cánh đồng Mường Thanh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cánh đồng Mường Thanh