Bản Phiêng Lơi

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Phiêng Lơi