A Pa Chải – Cực Tây của Tổ Quốc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

A Pa Chải – Cực Tây của Tổ Quốc