9 Đền thờ Hoàng Công Chất

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

9 Đền thờ Hoàng Công Chất