Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng