Hồ Ea Snô

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Hồ Ea Snô