Chùa Pháp Hoa

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Chùa Pháp Hoa