Mộ vua săn bắt Voi Khunjonob

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Mộ vua săn bắt Voi Khunjonob