Hồ Ea Kao

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Hồ Ea Kao