Buôn Đôn

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Buôn Đôn