Bảo tàng lịch sử văn hóa Chămpa

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Bảo tàng lịch sử văn hóa Chămpa