Phia Đen – Phia Oắc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Phia Đen – Phia Oắc