Nhà ông Lý Quốc Súng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Nhà ông Lý Quốc Súng