Hồ Thăng Hen

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Thăng Hen