Hang Ngườm Pục

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hang Ngườm Pục