Hang Cốc Bó

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hang Cốc Bó