Động Ngườm Ngao

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Động Ngườm Ngao