Di tích mộ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Di tích mộ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng