Di tích đồn Phai Khắt

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Di tích đồn Phai Khắt