Di tích chiến thắng chiến dịch Biên giới 1950

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Di tích chiến thắng chiến dịch Biên giới 1950