Đèo Mã Phục

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đèo Mã Phục