Cửa khẩu Trà Lĩnh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cửa khẩu Trà Lĩnh