Cửa khẩu Sóc Giang

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cửa khẩu Sóc Giang