Cửa khẩu Pò Peo

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cửa khẩu Pò Peo