Cửa khẩu Lý Vạn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cửa khẩu Lý Vạn