Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc