Chợ phiên Cao Bằng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chợ phiên Cao Bằng