Vườn Cò Bằng Lăng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Vườn Cò Bằng Lăng