Nhà cổ Bình Thủy

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nhà cổ Bình Thủy