Bến Ninh Kiều

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bến Ninh Kiều