Rừng ngập mặn Cà Mau

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Rừng ngập mặn Cà Mau