Đầm Thị Tường

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đầm Thị Tường