Rừng quốc gia U Minh Hạ

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Rừng quốc gia U Minh Hạ