Công viên tượng cát

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Công viên tượng cát