Trảng cỏ Bù Lạch

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Trảng cỏ Bù Lạch