Thác Đứng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Thác Đứng