Rừng cao su Bù Đăng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Rừng cao su Bù Đăng