Hồ Suối Lam

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Hồ Suối Lam