Vườn cây ăn trái Lái Thiêu

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Vườn cây ăn trái Lái Thiêu